selangorPTG-flag
Portal Rasmi

PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI SELANGOR

bm

Bahasa
Melayu

EN

English

search

Search

w3c

W3C

faq-img

Soalan
Lazim

hubungi-kami

Hubungi
Kami

maklumbalas

Aduan &
MaklumBalas

peta-laman

Peta
Laman

Soalan Lazim - Bahagian Pembangunan Dan Kemajuan Tanah

A : Skim Pemilikan Tanah Kerajaan Untuk Kediaman Persendirian (Pekeliling PTGS Bil. 6/2011)
S Sekiranya pemilik hendak membuat pindahmilik bagi tujuan kasih sayang adakah perlu pemilik menjelaskan baki bayaran khas tanah?
J Tidak. Bayaran khas tanah hanya perlu dijelaskan jika pemilik membuat pindahmilik berpunca dari urusan jual-beli (termasuk lelongan).
   
S Sekiranya pemilik meninggal dunia, bolehkah perintah didaftarkan tanpa membayar baki bayaran khas tanah?
J Boleh, bayaran tersebut tidak akan dikenakan.
   
S Bagi permohonan lanjut tempoh pajakan, adakah bayaran premium yang dikenakan pada kadar yang sama (RM1,000.00)?
J Bagi perlanjutan tempoh pajakan, pemilik tanah (pemohon) akan dikenakan premium berdasarkan formula berikut:
 • ¼ x 1/100 x nilaian tanah yang diluluskan x tempoh pajakan yang dipohon x luas. Pemohon akan diberi pilihan samada untuk menjelaskan bayaran premium tersebut secara sekaligus dengan diskaun sebanyak 30% atau bayaran nominal sebanyak RM1,000.00 dalam tempoh enam (6) bulan daripada Notis Borang 5A berkuatkuasa.
   
S Berapa lama tempoh bayaran bagi Notis 5A yang dikeluarkan?
J Pemohon akan diberi tempoh selama enam (6) bulan dari tarikh Notis Borang 5A diterima dan tiada tempoh lanjutan dibenarkan.
   
S Adakah Pekeliling ini boleh digunapakai bagi kelulusan terdahulu yang telah dikeluarkan Notis 5A masih belum tamat tempoh (3 + 1) / telah tamat?
J Skim ini terpakai kepada semua permohonan pemberimilikan atau lanjut tempoh pajakan di seluruh Negeri Selangor. Pemohon boleh mengemukakan permohonan rayuan kepada Pentadbir Tanah Daerah yang berkenaan untuk menggunapakai kaedah ini sekiranya bayaran premium seperti pada Notis Borang 5A belum dijelaskan. Walau bagaimanapun pemohon yang telah menjelaskan bayaran premium tidak dibenarkan untuk dipertimbangkan.
   
S Berapakah keluasan minima dan maksima yang layak berdasarkan Pekeliling ini?
J Tiada keluasan minima atau maksima untuk menggunapakai skim ini. Kriteria penentuan utama ialah tanah tersebut hendaklah memiliki syarat nyata bangunan kediaman untuk kegunaan individu sahaja.
   
S Bolehkan tanah ini dipajak?
J Boleh.
   
S Adakah Pekeliling ini terpakai untuk semua jenis kategori penggunaan tanah atau bangunan kediaman sahaja?
J Skim ini terpakai kepada kategori bangunan dan syarat nyata tanah bangunan kediaman untuk kegunaan sendiri sahaja.
   
S Adakah bayaran RM 1,000.00 ini merangkumi semua bayaran termasuk Cukai Tahun Pertama (mengikut keluasan tanah), Bayaran Ukur (RM250.00), Penyediaan dan Pendaftaran Suratan Hakmilik Tetap (RM 110.00), Tanda Sempadan (mengikut sempadan tanah), Notis 5A (RM 20.00) dan Caruman Amanah Perkuburan (RM 500.00) atau premium sahaja. Ini kerana berdasarkan kenyataan YAB Dato’ Menteri Besar, bayaran yang dikenakan adalah RM 1,000.00 sahaja dan hakmilik boleh didaftarkan.
J Bayaran nominal RM1,000.00 adalah bayaran premium sahaja, lain-lain bayaran lazim yang dikenakan bagi kelulusan pemberimilikan tanah hendaklah dimasukkan dalam Notis Borang 5A dan perlu dijelaskan oleh pemohon bersekali dengan bayaran premium tersebut.
   
S Siapakah yang layak memohon bagi kadar baru premium ini?
J Individu, Anak Syarikat Kerajaan Negeri, Syarikat, Kelab dan Persatuan yang dibenarkan memiliki tanah layak untuk menggunakan kadar baru tersebut. Walau bagaimanapun pilihan untuk membayar premium secara nominal RM1,000.00 hanya terbuka kepada individu sahaja. Pemohon-pemohon bukan individu perlu menjelaskan premium  keseluruhan secara sekaligus.
   
S Bilakah kadar baru ini berkuatkuasa dan bagaimanakah cara pengiraannya?
J Kadar baru tersebut berkuatkuasa mulai 1 Jun 2011. Formula yang akan digunapakai adalah seperti berikut:-
   
  i.   Pemberimilikan – Tanah Kerajaan;
 
 
Tempoh Kadar

Pemberimilikan kepada

 • Kategori - Bangunan
 • Syarat Nyata - Bangunan Kediaman
¼ x 1/100 x nilaian tanah yang diluluskan x tempoh pajakan x luas
   
  ii.   Perlanjutan Tempoh Pajakan (Dalam Tempoh Pajakan) – Perubahan kategori dan syarat nyata kepada bangunan kediaman;
 
 
Tempoh Kadar
Dalam Tempoh Pajakan daripada
 • Kategori – Kategori Asal dalam hakmilik
 • Syarat Nyata – Kategori Asal dalam hakmilik

kepada

 • Kategori – Bangunan
 • Syarat Nyata – Bangunan kediaman
¼ x 1/100 x nilaian tanah yang diluluskan x tempoh pajakan x luas
   
  iii.   Perlanjutan Tempoh Pajakan – Dalam Tempoh Pajakan;
 
 
Tempoh Kadar
Dalam Tempoh Pajakan daripada
 • Kategori – Bangunan
 • Syarat Nyata – Bangunan kediaman

kepada

 • Kategori – Bangunan
 • Syarat Nyata – Bangunan kediaman
¼ x 1/100 x nilaian tanah yang diluluskan x (tempoh pajakan – baki tempoh pajakan) x luas
   
  iv.   Luput Tempoh Pajakan.
 
Tempoh Kadar
Luput Tempoh Pajakan ¼ x 1/100 x nilaian tanah yang diluluskan x tempoh pajakan x luas + [premium khas iaitu (RM200.00 x setiap tahun kelewatan) + (cukai tahunan x tempoh lama mengusaha)]
   
  * Sila rujuk pekeliling PTG. Bil.6 Tahun 2011.
   
S Jika salah seorang daripada pemilik bersama hendak menjual bahagiannya, adakah sekatan kepentingan tersebut akan dikeluarkan?
J Tidak, pemilik bersama masih dikenakan bayaran khas tanah sehingga menjelaskan bayaran keseluruhan bayaran khas tanah yang dikenakan. Walau bagaimanapun pemilik yang menjualkan bahagiannya, akan dikenakan bayaran khas tanah sebelum nama pembeli baru didaftarkan.
   
S Adakah pemberian dokumen hakmilik untuk bangunan kediaman (persendirian) dengan bayaran nominal premium RM1,000 bercanggah dengan Kanun Tanah Negara 1965 (Akta 56) (KTN)  khususnya di bawah Seksyen 76 KTN?
J Skim ini adalah selaras dengan kehendak dan peruntukan undang-undang dan tidak bercanggah dengan mana-mana peruntukan di dalam KTN.
Justifikasi
 1. Perkara 74(2) Perlembagaan Persekutuan memberi kuasa kepada Badan Perundangan Negeri untuk menggubal undang-undang berkaitan dengan perkara yang tersenarai di dalam Senarai Negeri selagi tidak bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan. “Tanah” termasuk di dalam Senarai Negeri (Senarai Kedua di dalam Jadual Ke-9, Perlembagaan Persekutuan Malaysia).
 2. Seksyen 14 para (e) KTN jelas memberi kuasa kepada Pihak Berkuasa           Negeri untuk membuat keadah-kaedah am untuk menjalankan objek dan maksud Akta, iaitu PBN mempunyai kuasa untuk menentukan kadar premium yang hendak dikenakan berkenaan dengan pemberimilikan.
 3. Seksyen 76 para (c) KTN juga jelas memperuntukkan bahawa PBN mempunyai kuasa untuk melupuskan tanah Kerajaan secara pemberimilikan sebagai balasan pembayaran premium.
 4. Seksyen 79(2)(e) dan (g) memberi kuasa kepada PBN untuk menentukan persoalan mengenai kadar premium dan syarat nyata dan sekatan kepentingan yang hendak dikenakan bilamana PBN meluluskan pemberimilikan.
   
S Adakah Bayaran Khas tersebut merupakan baki bayaran premium yang perlu dijelaskan oleh pemilik tanah?
J Tidak.
Bayaran Khas ini bukan premium yang perlu dibayar oleh pemilik dan ianya bukan lebihan/ baki premium yang perlu dijelaskan oleh pemilik tanah.
Pemilik hendaklah menjelaskan Bayaran Khas ini sebelum apa-apa urusan pindahmilik atau permohonan tukar syarat tanah baru didaftarkan (Sekatan Kepentingan Tambahan yang akan diendorskan ke dalam dokumen hakmilik sekiranya individu memilih untuk membayar premium nominal RM1,000.00).
   
S Samada sekatan kepentingan tambahan yang dikenakan ini adalah bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan, khususnya Perkara 13 (Hak terhadap harta), memandangkan pemilik dihalang menjual tanah akibat adanya sekatan tambahan ini?
J Tiada percanggahan kepada Perlembagaan Persekutuan.
Justifikasi
 1. Merujuk kepada Perkara 13(1) Perlembagaan Persekutuan jelas memperuntukkan bahawa harta seseorang tidak boleh dilucuthakkan kecuali mengikut undang-undang. Tidak timbul isu pelucuthakkan di sini kerana hak ke atas tanah telah diberikan oleh PBN memandangkan individu yang memohon Skim ini, dengan membayar premium nominal RM1,000.00, hakmilik kekal akan didaftarkan atas nama individu tersebut sebagai pemilik berdaftar. Apa yang tertanggung kepada pemilik adalah bayaran khas yang bukan merupakan bayaran premium. Bayaran khas tersebut tidak menghalang pemilik untuk mendapatkan hakmilik kekal. Bahkan tanah tersebut boleh dipindahmilik kepada adik beradik atau anak-anak pada bila-bila masa. Sekatan Kepentingan Tambahan tersebut hanya berkuatkuasa apabila pemilik ingin menjual tanah/ mengubah syarat nyata tanah.
 2. Isu pelucuthakkan ke atas tanah timbul hanya apabila berlaku perlanggaran syarat tanah (ie. lot bangunan kediaman dijadikan bangunan perniagaan) dan pemilik gagal untuk meremedikan perlanggaran. Namun, tindakan penguatkuasaan yang dilakukan adalah selaras dengan peruntukan di dalam KTN yang mana Perkara 13(1) Perlembagaan Persekutuan tersebut juga jelas membenarkan pelucuthakkan ke atas harta mengikut undang-undang.
   
S Apakah peruntukan yang membenarkan Kerajan Negeri Selangor untuk mengenakan Bayaran Khas tanah ini?
J Bayaran khas ini dimasukkan di dalam dokumen hakmilik sebagai Sekatan Kepentingan dan sepertimana yang diperuntukkan di dalam seksyen 79(2) para (g), PBN mempunyai kuasa mandatory untuk menentukan sekatan-sekatan kepentingan yang hendak dikenakan bilamana PBN meluluskan pemberimilikan. Seperkara lagi, Perlembagaan Persekutuan juga (Perkara 74(2)) juga   membenarkan Kerajaan Negeri untuk menggubal undang-undang berkaitan dengan tanah yang sememangnya berada di dalam bidang kuasa negeri (‘tanah’ tersenarai di dalam Senarai Negeri Jadual Ke-9 Perlembagaan Persekutuan).
   
Permohonan Tanah Dan Pindahmilik Tanah
S Bagaimana saya nak mohon tanah kerajaan?
J Permohonan tanah Kerajaan boleh dibuat kepada Pejabat Tanah Daerah. Pemohon perlu mengenalpasti tapak yang dipohon sebelum mengemukakan sebarang permohonan kepada Pejabat Tanah Daerah. Sebarang pertanyaan lanjut boleh dibuat kepada Pejabat Tanah Daerah yang berkaitan.
   
S Saya nak tahu samada tanah tu boleh mohon LPS atau tidak?
J Untuk mengetahui tanah yang diminati boleh dimohon LPS atau tidak, pemohon perlu membuat pertanyaan kepada Unit LPS, Pejabat Tanah Daerah yang berkaitan.
   
S Berapa lama tempoh permohonan pemberimilikan diproses di PTGS?
J Permohonan pemberimilikan akan diproses dalam tempoh 4 minggu (tertakluk kepada kertas ringkasan yang diterima daripada Pejabat Tanah Daerah).
   
S Bila saya boleh dapat keputusan?
J Keputusan bagi sesuatu permohonan akan diperolehi setelah Pihak Berkuasa Negeri membuat pertimbangan ke atas permohonan yang dikemukakan.
   
S Bagaimana saya boleh mengetahui permohonan saya dah ada keputusan ke belum?
J Pemohon boleh menghubungi Pejabat Tanah Daerah yang berkenaan atau Pejabat Tanah Dan Galian Selangor. Pemohon boleh menghubungi Pejabat Tanah Daerah yang berkenaan atau Pejabat Tanah Dan Galian Selangor.
   
S Kenapa permohonan saya lambat sangat diproses?
J Permohonan pihak tuan lambat diproses kerana terdapat beberapa isu yang perlu diselesaikan contohnya permohonan pemberimilikan perlu dibuat secara berkelompok atau permohonan yang dikemukakan tidak mematuhi dasar yang telah ditetapkan oleh Kerajaan Negeri.
   
S Bolehkah premium dibayar secara ansuran?
J Tidak boleh, premium hendaklah dibayar secara sekaligus dalam tempoh 3 bulan daripada Borang 5A atau 7G dipeolehi.
   
S Adakah saya akan diberi diskaun sekiranya saya membayar premium dengan segera ?
J Tidak
   
S Apakah takrifan 'Melayu' mengikut Enakmen Tanah Rizab Melayu Negeri Selangor ?
J Takrifan 'Melayu' berdasarkan Enakman Rizab Melayu Negeri Melayu Bersekutu Bab 142 adalah seorang yang berasal dari mana-mana bangsa Malayan yang lazim bertutur dalam bahasa Melayu atau mana-mana bahasa Malayan dan menganut agama Islam.
   
S Bolehkah tanah di dalam Simpanan Melayu dipindah milik kepada orang bukan Melayu?
J Tidak boleh. Tanah di dalam Simpanan Melayu hanya boleh dipindahmilik kepada orang Melayu atau syarikat Melayu sepertimana takrifan Melayu yang ditetapkan di dalam Enakmen Rizab Melayu.
   
S Saya mempunyai tanah seluas 2 ekar. Bolehkah saya memindahkan milik tanah tersebut kepada 3 orang anak saya?
J Boleh
   
S Bolehkah seorang Pemegang Amanah (Pentadbir) bagi sesuatu tanah yang diperolehi melalui perintah pesaka memohon untuk memindahkan milik tanah berkenaan?
J Tidak boleh. Pemegang Amanah berkenaan hendaklah memohon untuk ulang bicara kuasa semula untuk perintah lain bagi namanya didaftarkan di dalam hakmilik berkenaan.
   
S Bagaimana seorang pemilik tanah bertaraf bumiputera hendak menjual tanah kepada seorang bukan bumiputera?
J Hanya hakmilik yang mempunyai sekatan kepentingan sahaja yang perlu mendapat kebenaran pindahmilik daripada Pihak Berkuasa Negeri. Sekiranya melibatkan hakmilik individu, permohonan perlu dibuat di Pejabat Tanah Daerah seterusnya diangkat untuk kelulusan Dato' Menteri Besar Selangor dan jika hakmilik masih nama pemaju. permohonan perlu dibuat di Pejabat Tanah Dan Galian Selangor seterusnya diangkat untuk kelulusan Dato' Menteri Besar Selangor.
   
S Siapa yang perlu membuat permohonan kebenaran pindahmilik menyeluruh (Blanket Consent)?
J Pihak pemaju/pemilik tanah/pelikudasi/pentadbir bertanggungjawab untuk memohon kebenaran pindahmilik menyeluruh (Blanket Consent) apabila hakmilik individu(landed/strata) telah dikeluarkan atas nama pemaju/pemilik tanah.
   
S Di mana dan berapa lamakah permohonan kebenaran pindahmilik menyeluruh (Blanket Consent) diproses?
J Permohonan perlu dihantar ke Unit Blanket Consent, Bahagian Kemajuan Dan Pembangunan Tanah, Pejabat Tanah Galian Selangor, Tingkat. 4, BSSAAS, 40576 Shah Alam.
Setiap permohonan yang lengkap akan diproses dalam masa 4 minggu dari tarikh permohonan dihantar.
   
S Siapa yang perlu membuat permohonan pembatalan dan penggantian nama pembeli pertama kepada pembeli kedua/terkini?
J Jika terdapat ‘subsale’ dan kes lelongan yang melibatkan pembeli yang sudah mempunyai kelulusan permohonan kebenaran pindahmilik menyeluruh (Blanket Consent) tetapi belum didaftarkan ke hakmilik, pihak pemaju/pemilik tanah/pelikudasi/pentadbir perlu memohon untuk membatal nama pembeli pertama dan menggantikan kepada pembeli terkini dengan sekiranya :-
 1. Penggantian nama pembeli bumiputera kepada pembeli bukan bumiputera tidak menjejaskan kadar kuota Bumiputera yang telah ditetapkan di dalam sesebuah projek pembangunan.
 2. Jika penggantian nama pembeli tersebut menjejaskan menjejaskan kadar kuota Bumiputera   yang telah ditetapkan, maka pihak yang bertanggungjawab di dalam urusan ‘subsale’ dan kes lelongan tersebut perlu mendapat kelulusan MMKN dengan membuat permohonan rayuan kepada Lembaga Perumahan Dan Hartanah Selangor.
   
S Siapa yang boleh membuat permohonan untuk mendapatkan pengesahan (certified true copy/ctc) bagi salinan surat kelulusan kebenaran pindahmilik menyeluruh dan salinan surat kelulusan pembatalan dan penggantian nama pembeli pertama kepada pembeli kedua /terkini?
J Pemohon terdiri pihak pemaju/pemilik tanah/ firma guaman/pelikudasi/pentadbir/agensi kerajaan/pembeli boleh membuat permohonan untuk mendapatkan pengesahan (Certified True Copy/CTC) bagi salinan surat kelulusan kebenaran pindahmilik menyeluruh (Blanket Consent) dan surat kelulusan pembatalan  dan pengantian nama pembeli.
Permohonan tidak akan diterima dan diproses sekiranya terdapat sebarang perubahan pada salinan surat kelulusan seperti tandatangan pegawai PTG dan cop rasmi PTG yang dipadam, penggunaan borang permohonan salinan diakui sah yang lama, bilangan mukasurat yang tidak lengkap dan apa - apa jua perubahan yang tidak mendapatkan pengesahan daripada Unit Blanket Consent, Bahagian Kemajuan Dan Pembangunan Tanah, Pejabat Tanah Dan Galian Selangor. Buat masa ini, hanya pegawai - pegawai di Bahagian Pembangunan Dan Kemajuan Dan Pembangunan Tanah, Pejabat Tanah Dan Galian Selangor sahaja yang boleh memperakui sah salinan surat kelulusan tersebut.
   
S Kenapa perlu ada pengesahan (Certified True Copy/CTC)?
J Surat kelulusan kebenaran pindahmilik menyeluruh (Blanket Consent) dan surat kelulusan pembatalan  dan penggantian nama pembeli adalah menjadi salah satu keperluan di dalam permohonan pendaftaran pindahmilik tanah dan sebagai salah satu rujukan semasa permohonan untuk kebenaran menggadai.
Secara umumnya, pihak pemaju memberi salinan surat kelulusan tersebut kepada firma guaman untuk proses permohonan pendaftaran di Unit Pendaftaran, Pejabat Tanah Daerah dan Pejabat Tanah Galian dan salinan surat tersebut perlu mendapatkan pengesahan (Certified True Copy/CTC).
   
S Bagaimanakah caranya, saya merupakan pembeli pertama ingin memindah milik hartanah tersebut kepada pembeli bukan Melayu sedangkan hartanah tersebut adalah pemilikan kuota Bumiputera dan masih belum mendapat kebenaran pindahmilik secara ‘blanket’ daripada Pihak Berkuasa Negeri?
J Pemohon dikehendaki membuat permohonan untuk melepaskan unit kuota Bumiputera tersebut tersebut di Lembaga Perumahan Dan Hartanah Selangor. Prosedur untuk mengemukakan rayuan boleh dirujuk terus kepada Lembaga Perumahan Dan Hartanah Selangor untuk mendapatkan senarai semak permohonan.
   
S Bagaimanakah prosedur untuk pembelian bersama di antara suami isteri yang mana salah seorangnya adalah berstatus penduduk tetap?
J Setiap perolehan hartanah oleh kepentingan asing sama ada warga asing / penduduk tetap / syarikat asing hendaklah mendapat kebenaran Pihak Berkuasa Negeri terlebih dahulu iaitu dengan mengisi borang 433B.  Oleh itu, pasangan tersebut perlu mendapat kelulusan dari Pihak Berkuasa Negeri terlebih dahulu sebelum mengemukakan permohonan pendaftaran pindahmilik.
 
S Baru-baru ini pakcik saya telah meninggal dunia dan meninggalkan seorang balu yang warga negara Indonesia dan anak-anaknya adalah warganegara Malaysia.   Bolehkah balu tersebut mendapat harta pusaka pakcik saya?
J Boleh. Kepentingan Asing dibenarkan memperolehi semua jenis hartanah yang diwarisi selepas mendapat Perintah Pembahagian Pusaka atau Perintah Mahkamah kecuali Tanah Rizab Melayu
   
S Bolehkah Syarikat Asing membeli tanah yang mempunyai syarat nyata industri/perusahaan. Adakah Syarikat Asing tersebut perlu memperolehi kelulusan Pihak Berkuasa Negeri terlebih dahulu?
J Boleh dan hanya tanah yang mempunyai sekatan kepentingan sahaja perlu memohon kebenaran pindahmilik tersebut.
   
S Bolehkah warga asing/penduduk tetap memperolehi hartanah yang dilelong?
J Tidak boleh
   
S Bolehkah Permohonan Kebenaran Pindahmilik (Seksyen 433B KTN) dibuat dengan menggunakan Hakmilik Induk?
J Tidak kerana Permohonan Kebenaran Pndahmilik (Seksyen 433B KTN) hanya untuk Hakmilik Individu / Strata
   
S Bolehkah hartanah yang dimiliki oleh warga asing dipindahmilik secara pindahmilik kasih sayang dan pada siapa?
J Boleh. Kebenaran perolehan hartanah oleh kepentingan Asing atas balasan kasih sayang di kalangan keluarga terdekatboleh dipertimbangkan tanpa mengambilkira jenis hartanah dan nilaiannya. 
  Keluarga terdekat bermaksud individu yang mempunyai hubungan perkahwinan (suami/isteri) atau pertalian darah (datuk, nenek, ibu, bapa, adik-beradik dan anak-anak termasuk anak tiri dan anak angkat yang disahkan oleh Jabatan Pendaftaran Negara)
   
S Apakah yang dimaksudkan dengan Tanah Ladang?
J Tanah Ladang atau Tanah Estet adalah tanah yang mempunyai syarat nyata Tanah Pertanian yang dipegang di bawah satu atau lebih dari satu Hakmilik. Tanah tersebut juga mempunyai keluasan atau agregat keluasannya tidak kurang dari 40 hektar (100 ekar).
   
S Adakah pindahmilik Tanah Ladang perlu memperolehi kebenaran Lembaga Tanah Ladang?
J Ya. Tuanpunya atau mana-mana tuanpunya tanah bersama-sama mana-mana Tanah Ladang yang ingin memindahhak atau melupuskan dengan apa cara sekalipun hendaklah mengemukakan permohonan kepada Setiausaha Lembaga dalam Borang 14D
   
Permohonan Rayuan Syarat MMKN
S Apakah perkara yang dibenarkan untuk membuat rayuan?
J
 • Rayuan Keputusan MMKN - semua syarat-syarat yang terdapat di dalam surat kelulusan MMKN melainkan premium, premium tambahan, premium khas dan cukai tanah.
 • Rayuan Premium - semua jenis premium, premium tambahan dan premium khas.(rujuk Pekeliling Pengarah Tanah dan Galian Selangor Bil.7 Tahun 2011)
   
S Berapa lama tempoh setiap permohonan rayuan itu diproses?
J Rayuan MMKN akan diproses oleh Unit Rayuan MMKN, PTGS dalam tempoh 4 minggu (tertakluk kepada ulasan teknikal yang diterima).

Kemaskini pada 2018-06-13 10:23:34 daripada Administrator

 •  
 • Print
 • Email this page