Pekeliling 2005


No.Bil PekelilingTajukPekeliling PDFTahun 
11/2005Pembatalan Terma-Terma Di Dalam Arahan / Pekeliling-Pekeliling Pengarah Tanah Dan Galian Selangor Mengenai Pengurangan Bayaran Premium Tambahan Bagi Permohonan Mengubah Kategori Dan Tukar Syarat Tanah Yang Bertentangan Dengan Kaedah-Kaedah Tanah Selangor 2003  2005View
22/2005

Pemakaian Kaedah 12A, Kaedah-Kaedah Tanah Selangor Mengenai Pengurangan Bayaran Premium Tambahan Bagi Permohonan Mengubah Kategori Dan Tukar Syarat Tanah Serta Tatacara Pengurangan Bayaran Premium Tambahan Tersebut   

Dibatalkan dengan Pekeliling Bil.7/2010

2005View
33/2005

Garis Panduan Sementara Bagi Kes-Kes Probet Dan Wasiat Di Bawah Seksyen 60 Akta Probet Dan Pentadbiran 1959

Dibatalkan dengan Pekeliling Bil.5/2006

2005View