Pekeliling 1985


No.Bil PekelilingTajukPekeliling PDFTahun 
11/1985Jaminan Bank Atau Wang Pertaruhan Bon Dalam Surat Perjanjian Mengambus Dan Merata Mengenai Tanah-Tanah Yang Dikeluarkan Untuk Pajakan Galian 1985View
22/1985Bayaran Tunggakan Cukai Tanah Secara Ansuran     
Perenggan 3.4 dibatalkan dengan Pekeliling Bil.6/1985
1985View
33/1985Perwakilan Kuasa Kepada Pentadbir Tanah Daerah Untuk Diluluskan Permohonan-Permohonan Yang Dibuat Oleh Bank-Bank Asing Berkenaan Pemegangan Gadaian Atas Tanah- Tanah Yang Tertakluk Kepada Syarat Kegunaan Kediaman Atau Perniagaan     
Dibatalkan dengan Pekeliling Bil.9/1985
1985View
44/1985Dasar Mengesport Bahan Batu Ke Luar Negeri     
Dibatalkan dengan Pekeliling Bil.1/1997
1985View
55/1985Perwakilan Kuasa Kepada Y.A.B Menteri Besar Selangor Bagi Meluluskan Pemberimilikan Tanah Di Bawah Seksyen 42(1)(A) Kanun Tanah Negara Bagi Tanah-Tanah Yang Terlibat Dengan Pengambilan Tanah 1985View
66/1985Kadar Denda Lewat Bagi Hakmilik-Hakmilik Yang Terlibat Dengan Bayaran Tunggakan Cukai Tanah Secara Ansuran 1985View
77/1985Penyerahan Dan Pemberimilikan Semula Tanah Yang Terletak Di Kampung Baru Cina, Kampung India Dan Kampung Melayu Yang Telah Diberimilik Di Bawah Pajakan 30 Tahun     
Dibatalkan dengan Pekeliling Bil.4/1997
1985View
88/1985Penyerahan Dan Pemberimilikan Semula Tanah Yang Terletak Di Kampung Baru Cina, India Dan Kampung Melayu Yang Telah Diberimilik Di Bawah Pakajan 30 Tahun     
Dibatalkan dengan Pekeliling Bil.4/1997
1985View
99/1985Akta Kanun Tanah Negara (Pindaan) (No.2) 1985 (Akta A624/ 1985) 1985View