Pekeliling 1976


No.Bil PekelilingTajukPekeliling PDFTahun 
11/1976Buku Daftar Hakmilik Bagi Daerah Baru  1976View
22/1976Penyaksian (Attestation) Surat-Suratcara Urusan Yang Dibuat Di Sarawak Dan Sabah Bagi Tanah-Tanah Dalam Kawasan Simpanan Melayu Di Negeri Selangor 1976View
33/1976Ukuran Bagi Pemberian Milik Pertama Tanah Kerajaan 1976View
44/1976Menguatkuasakan Syarat-Syarat Nyata (Express Condition) Dan Syarat-Syarat Tetap (Implied Condition) 1976View
55/1976Perintah Mahkamah Atau Perintah Pemungut Hasil Tanah Terhadap Pindahmilik Tanah Yang Mempunyai Sekatan Hak 1976View
66/1976Cagaran Tanah Yang Mempunyai Sekatan Hak Kepada Kerajaan, Badan-Badan Berkanun Kerajaan, Syarikat-Syarikat Kerjasama Dan Bank-Bank 1976View
77/1976Sumbangan Saliran
Dibatalkan dengan Pekeliling Bil.2/1996
1976View
88/1976Menjaga Keselamatan Dokumen-Dokumen Pindahmilik, Cagaran-Cagaran, Melepaskan Cagaran-Cagaran, Surat-Surat Kuasa Dan Lain-Lain Dokumen 1976View