1975

Bil. Pekeliling Tajuk Muat Turun
1/1975

Melanjutkan Tempoh Syarat Nyata Atau Syarat Terfaham (Implied Condition) Diatas Hakmilik Tanah

2/1975

Lesen Tumpangan Sementara

3/1975

Tugas Jawatankuasa Tanah Daerah
Dibatalkan dengan Pekeliling Bil.1/1984

4/1975

Bayaran Untuk Menerima Permohonan Penukaran Syarat Tanah Di Bawah Seksyen 124, Kanun Tanah Negara

5/1975

Syarat Batin (Implied Condition) Bagi Membenarkan Bilangan Rumah-Rumah Yang Boleh Didirikan Di Atas Sekeping Tanah Pertanian
Dibatalkan dengan Pekeliling Bil.5/1976

6/1975

Pindahmilik Tanah Yang Mempunyai Sekatan Hak
Dibatalkan dengan Pekeliling Bil.2/1976

7/1975

Perintah Mahkamah Atau Perintah Pemungut Hasil Tanah Terhadap Pindahmilik Tanah Yang Mempunyai Sekatan Hak
Dibatalkan dengan Pekeliling Bil.5/1976

8/1975

Pindaan Kepada Seksyen 20 Kaedah-Kaedah Tanah Negeri Selangor, 1966 Dengan Memasukkan Satu Peraturan Baru 59A Selepas Perkara 59
Dibatalkan dengan Pekeliling Bil.10/1977

9/1975

Consolidated Annual Charger (CAC)

10/1975

Pembekuan Permohonan Tanah

Halaman-halaman