2012

Bil. Pekeliling Tajuk Muat Turun
1/2012

Pekeliling Pengarah Tanah Dan Galian Selangor Bil 1/2012
Pengenaan Fi Tahunan Dan Royalti Ke atas Longgokan (Stockpile) Pasir Transit Di Negeri Selangor.
 

2/2012

Pekeliling Pengarah Tanah Dan Galian Selangor Bilangan 2/2012
Penilaian Tanah Awal Oleh Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta (JPPH) Bagi Tujuan Permohonan Pemberimilikan Dan Pembangunan Tanah Di Negeri Selangor.
    
 

3/2012

Pekeliling Pengarah Tanah Dan Galian Selangor Bilangan 3/2012
Pemberimilikan Tanah Bagi Tapak Keagamaan Dan Kemasyarakatan Islam Di Negeri Selangor Pada Majlias Agama Islam Selangor Secara Wakaf IRSOD